White-glove delivery available at checkout!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemeene voorwaarden en Privacybeleid OKe Online

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verhouding tussen OKe Online hieronder kortweg aangeduid met OKe Online en haar contractpartner,hierna te noemen opdrachtgever.

 1. Definities

De hierna aangeduide begrippen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:OKe Online: de rechtspersoon die via de websites producten en/of diensten ter beschikking stelt of daarover informatie verschaft of met wie opdrachtgever ter zake van die producten en/of diensten een overeenkomst heeft gesloten.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die aangesloten is bij de --- Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Dag: kalenderdag.
Duurzame gegevensdrager; elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of entiteit met wie OKe Online de overeenkomst heeft gesloten of die de Websites van OKe Online bezoekt.
Agent: een computerprogramma dat geheel of gedeeltelijk automatisch een website bezoekt en daarvan informatie, producten en/of (andere) diensten betrekt.
Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van OKe Online zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem.
Browser: bladerprogramma ten behoeve van gebruik van het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie.
Button: virtuele knop of andere aanduiding met soortgelijke functie op een website.
Dienst: iedere op grond van de overeenkomst door OKe Online te verrichten of verrichte werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor opdrachtgever.
Formulier: elektronisch document waarin een nadere specificatie van de dienst of het product is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor de dienst of het product wordt geplaatst of waarmee de dienst of het product wordt besteld of gereserveerd.
Gebrek: aantoonbare afwijking in een product of een dienst ten opzichte van de daarvoor overeengekomen eigenschappen.
Hyperlink: een aanduiding in een webpagina die een verbinding vormt naar een andere webpagina.
Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
Overeenkomst: het formulier en/of enige andere conform de algemene voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
Partij: iedere partij bij de overeenkomst.
Product: ieder op grond van de overeenkomst door OKe Online ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen programmatuur.
Programmatuur: computerprogrammatuur in objectcode, inclusief de voor opdrachtgever bestemde handleiding ten behoeve van het gebruik daarvan.
Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan producten en/of diensten of informatie daarover ter beschikking worden gesteld.

 1. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen OKe Online en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.
2.2 De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door opdrachtgever van de websites.
2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
2.4 In verband met de specifieke aard van een bepaalde overeenkomst kan in die overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden.
2.5 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
2.6. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
2.7 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het vijfde en zesde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

 1. Aanbieding en overeenkomst

3.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij OKe Online producten en/of diensten aan opdrachtgever levert c.q. voor opdrachtgever verricht - ook indien deze producten of diensten niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het van toepassing zijn van de algemene (inkoop-) voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.2 Iedere aanbieding dient als één geheel te worden beschouwd.
3.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.4 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
− de prijs inclusief belastingen;
− de eventuele kosten van aflevering;
− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zij;
− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
− de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
− de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
− de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;en
− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
3.6 De door OKe Online uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend tot OKe Online een opdracht van opdrachtgever schriftelijk bevestigt, dan wel tot het moment dat OKe Online een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.

 1. Technische gegevens

4.1 OKe Online voldoet op genoegzame wijze aan haar verplichtingen uit een koopovereenkomst, ook indien zij producten levert met eigenschappen, in vergelijking met geoffreerde specificaties gelegen binnen marges die in de branche gebruikelijk zijn, dan wel gebruikelijk zijn bij de toeleveranciers van OKe Online. Afwijkingen ten opzichte van afbeeldingen, tekeningen, kleuren, dessins, maten e.d. die voor of bij het sluiten van de overeenkomst zijn getoond of verstrekt, vallen hier uitdrukkelijk onder. 

 1. Prijs en betaling

5.1 Alle prijzen van OKe Online zijn inclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen, die door of namens de overheid worden opgelegd; zij gelden voorts per stuk, tenzij anders is aangegeven.
5.2 Alle prijzen van OKe Online zijn exclusief vrachtkosten, kosten van expreszendingen op verzoek van opdrachtgever en exclusief kosten van afladen, transport en opstellen ter plaatse. OKe Online behoudt zich het recht voor om voor orders beneden een door haar vast te stellen drempel (inclusief BTW) vrachtkosten in rekening te brengen. Daarnaast behoudt OKe Online zich het recht voor om voor orders andere kostentoeslagen door te berekenen volgens het op het moment van levering geldende toeslagtarief.
5.3 Een bij het aangaan van de overeenkomst nog niet bekende verhoging van ten laste van OKe Online komende kosten, welke verhoging zich eerst na het sluiten van de overeenkomst voordoet en rechtstreeks of indirect van invloed is op de nakoming van de overeenkomst, zoals loonsverhogingen, prijsstijging van materialen, verhogingen van accijnzen, invoerrechten, verzekeringspremies, vrachtkosten en belastingen, depreciatie van de munteenheid waarin betaling van de koopprijs is overeengekomen, wijziging van douanekosten et cetera, kan vanaf het moment van die verhoging aan opdrachtgever worden doorberekend.
5.4 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
5.5 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
5.6 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5.7 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en
1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.8 Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
5.9. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
5.10. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
5.11 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
5.12 Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
5.13 Overige betalingen dienen plaats te vinden door gebruikmaking van internetbankieren (iDEAL), dan wel door middel van vooruitbetaling, dan wel door overschrijving naar een door OKe Online aan te wijzen bankrekening.
5.14 Indien opdrachtgever het verschuldigde niet binnen dertig dagen na factuurdatum betaalt, zal opdrachtgever vanaf dat moment, zonder dat ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd zijn aan OKe Online. Telkens wanneer een factuur gedurende zes maanden onbetaald blijft, wordt de hoofdsom na verloop van die termijn verhoogd met de dan geldende vervallen rente.
5.15 Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering na aankondiging daarvan aan opdrachtgever uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocaatkosten daaronder begrepen; de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,-).
5.16 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan OKe Online nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan OKe Online de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Zulks geldt in elk geval zo lang opdrachtgever niet al zijn verplichtingen jegens OKe Online uit voorgaande transacties heeft voldaan.
5.17 Voor de gevolgen van schrijf- en drukfouten en fouten van prijzen en dergelijke die ontstaan zijn door (automatische) gegevensverwerking, is OKe Online niet aansprakelijk. Eventueel reeds uitgevoerde betalingen worden in dat geval direct gerestitueerd. 

 1. Emballage

6.1 OKe Online berekent in principe geen emballagekosten. OKe Online behoudt zich het recht voor om, indien er sprake is van grote hoeveelheden statiegeldemballage, deze kosten aan opdrachtgever door te berekenen.
6.2 De berekende emballage wordt voor de volle prijs gecrediteerd, mits deze in goede staat en binnen een maand na de betrokken factuurdatum vrachtvrij is geretourneerd.

7.Levering

7.1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
7.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
7.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
7.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
7.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7.6 Alle door OKe Online genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren; zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De termijnen kunnen in geen geval als termijn, bedoeld in art. 6:83 sub a BW., worden beschouwd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. OKe Online is niet gebonden aan (leverings-)termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer nagekomen kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. Alleen een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
7.7 OKe Online wordt geacht aan haar leveringsverplichting te hebben voldaan door de producten aan de opdrachtgever aan te bieden. Rapport van de vervoerder houdende weigering van aanvaarding geldt als volledig bewijs van aanbod tot levering. In een dergelijk geval komen kosten van retourvracht en opslag, alsmede verdere mogelijke kosten, geheel en uitsluitend voor rekening van opdrachtgever.
7.8 OKe Online is gerechtigd een hoeveelheid bestelde producten in haar geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komen van de producten in gedeelten te leveren. Indien in gedeelten wordt geleverd, is OKe Online gerechtigd per factuur, betrekking hebbend op een deellevering, betaling te verlangen.
7.9 Indien is overeengekomen dat producten op afroep van opdrachtgever zullen worden geleverd, geldt dat de gekochte producten in zo gelijk mogelijke hoeveelheden en zo gelijkmatig mogelijk over de voor de levering aangewezen periode zullen worden verdeeld.
7.10 Retourzending
7.10.1 Gedurende 14(veertien) werkdagen na ontvangst van het product heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden en het product te retourneren of ruilen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. De ontbinding geschiedt door het uitbrengen van een daartoe bestemde verklaring door de opdrachtgever.
7.10.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7.10.3 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
7.10.4 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn
3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
4. die snel kunnen bederven of verouderen
5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop deondernemer geen invloed heeft
6. voor losse kranten en tijdschriften
7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
7.10.5 De kosten van het terugzenden van het product zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7.10.6 dien reeds enige betaling is geschied, zal OKe Online de betaling binnen dertig dagen na de retourzending of herroeping terugbetalen.
7.11 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 1. Communicatie

8.1 Iedere communicatie tussen OKe Online en opdrachtgever kan elektronisch geschieden behoudens voorzover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
8.2 De door OKe Online opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever.
8.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van opdrachtgever, komt dit voor risico van opdrachtgever, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

 1. Informatieplichten OKe Online

9.1 OKe Online draagt er zorg voor dat de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst, door middel van daartoe op de websites, in de browser van opdrachtgever of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.
9.2 Onverminderd eventueel voor OKe Online bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden te bewaren, is OKe Online niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst en/of de algemene voorwaarden voor opdrachtgever toegankelijk te houden.
9.3 Indien de overeenkomst uitsluitend door middel van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is gekomen, is het bepaalde in artikel 10.1 niet van toepassing.
9.4 OKe Online stelt middels zijn websites onder meer de volgende informatie beschikbaar
1. naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel
2. de belangrijkste kenmerken van het product en/of de dienst
3. het adres en telefoonnummer waar opdrachtgever een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op de websites van OKe Online anders wordt aangegeven.
9.5 OKe Online wijst er hierdoor nadrukkelijk op dat opdrachtgever ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden toekomen indien OKe Online niet voldoet aan in de wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van opdrachtgever op grond van schending door OKe Online van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen 14 (veertien) werkdagen na het totstandkomen van de overeenkomst, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft.
9.6 Indien opdrachtgever gebruik maakt van een agent, is opdrachtgever verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die opdrachtgever met behulp van de agent verricht en worden deze volledig toegerekend aan opdrachtgever. Indien de agent door middel van het aanklikken van een button, dan wel op andere elektronische wijze, een bestelling of opdracht plaatst of een reservering maakt, is opdrachtgever daaraan volledig gebonden.

 1. Totstandkoming Overeenkomst

10.1 Uitingen van OKe Online op de websites met betrekking tot het ter beschikking stellen van diensten en/of producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en/of diensten. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van OKe Online van de bestelling van de opdrachtgever. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de website, per e-mail of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden.
10.2. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
10.3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
10.4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
10.5. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
10.6. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen
1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan
2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties
4. de in artikel 3 lid 5 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst
5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
10.7. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle producten of diensten die OKe Online in het kader van de overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij OKe Online of bij de derde van wie OKe Online het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze producten of diensten aan opdrachtgever ter beschikking te stellen. Met betrekking tot programmatuur en andere daarvoor in aanmerking komende producten en diensten verleent OKe Online hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door opdrachtgever van alle in het kader van de overeenkomst door hem verschuldigde bedragen, aan opdrachtgever een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de overeenkomst expliciet anders is bepaald.
11.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de overeenkomst aan OKe Online materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.
11.3 Opdrachtgever mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen van enige content. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
11.4 Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van programmatuur te verwijderen of te omzeilen. Het is opdrachtgever toegestaan van ter beschikking gestelde programmatuur een back-upexemplaar te maken dat identiek is aan het origineel, mits dit dezelfde aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en mededelingen over vertrouwelijkheid bevat als het originele exemplaar.
11.5 OKe Online vrijwaart opdrachtgever tegen aanspraken van derden dat onder de overeenkomst ter beschikking gestelde producten of diensten in Nederland inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig zijn, op voorwaarde dat opdrachtgever OKe Online onverwijld informeert over het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat opdrachtgever OKe Online de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Indien en voor zover nodig verleent opdrachtgever hierbij aan OKe Online een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling. Opdrachtgever verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan OKe Online die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwaringverplichting van OKe Online vervalt indien en voor zover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de ter beschikking gestelde producten of diensten die door opdrachtgever of namens opdrachtgever door een derde zijn verricht, door gebruik van de producten of diensten in combinatie met niet door OKe Online ter beschikking gestelde producten of diensten of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de ter beschikking gestelde producten of diensten zijn ontwikkeld of zijn bestemd.

 1. Privacy

12.1 Opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van OKe Online en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.
12.2 Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat OKe Online de persoonsgegevens van opdrachtgever verwerkt, met inbegrip van gegevens over opdrachtgevers activiteiten op de websites, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de websites wordt doorgebracht, het internetadres van de website waar opdrachtgever vandaan komt en de producten of diensten die opdrachtgever heeft besteld. OKe Online slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan opdrachtgever te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan opdrachtgever.
12.3 Opdrachtgever mag de gegevens die OKe Online over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Opdrachtgever heeft het recht OKe Online te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van opdrachtgever te verwijderen of af te schermen. OKe Online zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van OKe Online en het privacybelang van opdrachtgever en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, opdrachtgever informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat opdrachtgever van producten en/of diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd

 1. Geheimhouding

13.1 Indien en voorzover bij de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijke informatie van een partij ter kennis komt van de andere partij zal de andere partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst en toegang tot de informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen.13.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende partij, die naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van de ontvangende partij, of die de ontvangende partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en deze derde evenmin tot geheimhouding verplicht was. 

14. Duur en beëindiging

14.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
14.2 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
14.3 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van een partij, heeft de andere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
14.4 In geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.2 zijn alle vorderingen van de ontbindende partij op de andere partij onmiddellijk en geheel opeisbaar. De andere partij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de ontbindende partij in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.
14.5 Indien opdrachtgever zijn ontbindings- en/of vernietigingsrecht wegens schending van informatieplichten kennelijk uitsluitend uitoefent met het doel te profiteren van een generieke prijsdaling van het bestelde product of de dienst in de periode waarbinnen het ontbindingsrecht kan worden uitgeoefend, heeft OKe Online het recht een gedeelte van de prijsdaling in te houden op het als gevolg van het uitgeoefende ontbindings- en/of vernietigingsrecht terug te betalen bedrag, behoudens voorzover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
14.6 In geval van een beëindiging overeenkomstig artikel 15.2, 15.3 of 15.4 zullen de volgende verplichtingen na het einde van de overeenkomst doorlopen:
– openstaande betalingen;
– geheimhouding;
– intellectuele eigendomsrechten;
– aansprakelijkheid.
Deze verplichtingen zullen blijven bestaan zolang OKe Online op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

 1. Rechten van OKe Online

15.1 Mogelijke auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom of daarvan afgeleide licenties op materialen en bescheiden (zoals: adviezen, rapporten, ontwerpen, afbeeldingen, modellen e.d.) die door OKe Online aan opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking gesteld, berusten uitsluitend bij OKe Online. Opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts een gebruiksrecht, een en ander voor zover tussen partijen niet schriftelijk anders is overeengekomen. Het ter beschikking stellen aan derden, het op enigerlei wijze vermenigvuldigen, het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en het openbaar maken in enigerlei vorm of op enigerlei wijze is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OKe Online niet toegestaan.
15.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele of industriële eigendom uit of van de materialen en/of bescheiden te verwijderen of deze te wijzigen

 1. Eigendomsvoorbehoud

16.1 Alle aan opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van OKe Online totdat alle bedragen, die opdrachtgever aan OKe Online verschuldigd is voor de krachtens enige tussen partijen vigerende overeenkomst geleverde of te leveren producten of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in de art. 5.7 en 5.8, volledig aan OKe Online zijn voldaan. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

 1. Conformiteit en garantie

17.1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
17.2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
17.3 Op de door OKe Online geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant stelt. Op lichtbronnen wordt geen garantie gegeven.
17.4 Toezending van onderdelen door OKe Online aan opdrachtgever of visa versa in het kader van de garantieverplichting geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.
17.5 De in dit artikel beschreven garantieverplichting wordt door OKe Online slechts gestand gedaan voor zover het geconstateerde gebrek niet het gevolg is van onoordeelkundig gebruik of gebruik anders dan conform de bestemming, en het gebrek terstond na ontdekking ter kennis van OKe Online werd gebracht. De garantieverplichting vervalt terstond, indien komt vast te staan dat opdrachtgever eigenmachtig reparaties of veranderingen aan de door OKe Online geleverde producten uitvoerde of deed uitvoeren c.q. aanbracht of deed aanbrengen. De garantieverplichting behoeft niet gestand te worden gedaan zo lang opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet volledig is nagekomen.
17.6 De door haar in het kader van haar garantieverplichting vervangen producten worden weer eigendom van OKe Online.
17.7 Indien goederen geleverd door OKe Online zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie, ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder begrepen, niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend. In zodanige gevallen is OKe Online tot generlei tegemoetkoming, van welke aard ook, gehouden.
17.8 Reclamaties dienen schriftelijk binnen 8(acht) werkdagen na ontvangst van de producten te worden ingediend.

 1. Medewerking opdrachtgever

18.1 Opdrachtgever dient alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen, vereist voor uitvoering van de overeenkomst, steeds tijdig aan OKe Online te verschaffen.
18.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig dit artikel ter beschikking van de OKe Online staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft OKe Online het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en het recht extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van OKe Online aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 1. Beëindiging

19.1 De overeenkomst kan, tenzij partijen anders zijn overeengekomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient bij aangetekend schrijven te geschieden; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
19.2 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door OKe Online nog niet is uitgevoerd. Bedragen die OKe Online voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
19.3 In afwijking van het bepaalde in art. 19.1 kan OKe Online de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
1. opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard
2. aan opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend
3. opdrachtgever zijn schuldeisers buiten rechte een akkoord aanbiedt
4. opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen
5. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van opdrachtgever beslag is gelegd
6.de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen
7.een kredietverzekeringsmaatschappij van OKe Online de kredietfaciliteiten met betrekking tot opdrachtgever beperkt of intrekt
8.ingeval van tussentijdse annulering van een opdracht.
OKe Online zal wegens ontbinding krachtens art. 19.3 nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 1. Aansprakelijkheid van OKe Online

20.1 Bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is OKe Online slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van OKe Online voor andere schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. OKe Online is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door haar gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
20.2 De door OKe Online krachtens het eerste lid te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan de op grond van de betreffende overeenkomst door OKe Online aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal deze schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de betreffende overeenkomst voor de prestaties van OKe Online in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van OKe Online. De in dit artikel bedoelde bedragen worden verminderd met door opdrachtgever bedongen en door OKe Online verleende crediteringen.
20.3 De door Omnia te betalen schadevergoeding zal echter nimmer het bedrag dat terzake door onze verzekeraar wordt uitgekeerd te boven gaan.
20.4 Een recht op schadevergoeding ontstaat slechts dan indien opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan bij aangetekend schrijven aan OKe Online heeft gemeld.
20.5 Opdrachtgever vrijwaart OKe Online voor alle schade die zij mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, waaronder mede te verstaan werknemers van OKe Online en personen die in haar opdracht werkzaamheden verrichten, die verband houden met de door OKe Online geleverde producten of geleverde diensten, daaronder mede begrepen:
1. schade die het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van OKe Online en van personen die in haar opdracht werkzaam zijn en die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen
2, schade die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf, woonruimte of de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd
3. schade die het gevolg is van een gebrek in door OKe Online geleverde producten die door opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

 1. Overmacht

21.1 OKe Online is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
21.2 Onder overmacht wordt ondermeer en derhalve niet uitsluitend verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, sabotage, algehele werkstaking, vervoersstremmingen en andere niet voorzienbare omstandigheden ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.

 1. Klachtenregeling

22.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
22.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
22.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
22.4 Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de website van --- Keurmerk www.---.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar --- Keurmerk gestuurd.
22.5 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze

23.1 De overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht.
23.2 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
23.3 Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie --- Keurmerk via [email protected]
23.4 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
23.5 De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.
23.6 Indien naast de Geschillencommissie --- Keurmerk een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen die andere Geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd.

 1. Deponering en inzage

24.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Doetinchem; zij worden op aanvraag kosteloos door OKe Online toegezonden.

Zevenaar, juni 2017

Bij betaalmethode Billink achteraf betalen:

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die OKe Online in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:

1.risicoanalyses
2.de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

Privacybeleid OKe Online

Uw privacy is voor OKe Online van groot belang. Wij houden ons dan ook aande privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijdnetjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij onzewebwinkels allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contactop met OKe Online

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens omdeze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, naw-gegevens, ip-adres, e-mailadres,telefoonnummer en factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract diewe met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer en naw-gegevens.Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij

pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via uw account kunt udit ook doorgeven.Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming oegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel heeft u de mogelijkheid om u te registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres en factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft.Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen enzodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de webwinkel. U kunt via uw accountinformatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Andere partijen

Wij geven of verkopen uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de webwinkel of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

- per e-mail

- via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze webwinkel of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om u te kunnen leveren wat u heeft gekocht.In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Opt-out

Indien u de website wenst te gebruiken zonder trackers raden wij aan om een privacy-bevorderende browser-plugin te installeren zoals Disconnect.me, Do Not Track Me, Ghostery of uBlock. Hiermee kunt u per website en tracker aangeven of u deze wilt toestaan. Het kan zijn dat bepaalde functionaliteiten van de website niet volledig of correct werken door het gebruik van deze plugins.

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u daarna onze webwinkel verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen

van onze webwinkel werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.De informatie wordt overgebracht naar en door Google voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google Adwords

Onze website maakt gebruik van de conversietracking van Google Adwords. Daarbij wordt er een cookie op uw computer geplaatst wanneer u via een Googleadvertentie op onze website bent beland. Op die manier kunnen Google Adwords en wij weten dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website werd doorgestuurd en op een vooraf gedefinieerde doelpagina (conversiepagina) is terechtgekomen. Wij kennen daardoor alleen het totaalaantal gebruikers dat op een Adwords-advertentie heeft geklikt en vervolgens is doorgestuurd naar de conversiepagina. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker meegedeeld. De informatie wordt overgebracht naar en door Google voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Facebook

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Facebook, als deel van de "Facebook Pixel"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens uw bezoek aan deze website. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Bing Ads

Onze website maakt gebruik van de conversietracking van Microsoft Corporation. Daarbij plaatst Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer wanneer u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website bent beland. Op die manier kunnen Microsoft Bing en wij weten dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website werd doorgestuurd en op een vooraf gedefinieerde doelpagina (conversiepagina) is terechtgekomen. Wij kennen daardoor alleen het totaalaantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens is doorgestuurd naar de conversiepagina. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker meegedeeld. De informatie wordt overgebracht naar en door Microsoft voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Youtube

Voor het bekijken van Youtube filmpjes worden cookies van Youtube geplaatst. De cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden en om Youtube te verbeteren. Wij hebben geen controle op wat Youtube met de cookies doet. De informatie wordt overgebracht naar en door Youtube voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum onderaan en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:

- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

- het laten corrigeren van fouten

- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

- intrekken van toestemming

- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacybeleid OKe Online

Datum: 23-5-2018

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »